Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi

ISSN:2667-4777

ELAZIĞ İLİNDEKİ BAYAN FUTBOLCULARIN SPORA BAŞLAMADA VE KARİYER PLANLAMASINDAKİ ETKİN OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ


Bireyin ilgilerini, yeteneklerini, kişiliğini, becerilerini ve değerlerini temel alan kendisine uygun kariyer yolunu keşfetme ve kararlar verme süreci kariyer planlama olarak tanımlanmaktadır. Her alanda olduğu gibi günümüz futbolunda da "kariyer" ve "kariyer planlama" büyük önem taşıyan ancak üzerinde teorik olarak yeterli derecede durulmamış kavramlardır. Bu çalışmanın amacı Elâzığ ilindeki bayan futbolcuların spora başlama ve kariyer planlamalarındaki etkin olan faktörleri incelemektir. Araştırmanın evrenini Elazığ ilinde aktif olarak futbol oynayan bayan futbolcular oluştururken, örneklemini ise bu kulüplerde futbol oynayan 50 kadın oluşturmaktadır. Anket H. BİNGÖL (2011) tarafından geliştirilen ve olimpiyatlarda derece yapan sporcular üzerinde uygulanmıştır. Anketin crombach Alpha katsayısı . 921 olarak bulunmuştur Anketten elde edilen veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama, çoklu gruplar için tek yönlü varyans analizi (Anova) uygulanarak sonuçlar tablolar halinde gösterilmiştir Sonuç olarak; ankete katılan sporcuların %52’sinin 21-25 yaş aralığında olduğu, spora başlamada lise öğrencilerinin sosyal statü, sosyal eşitsizliğin daha etkin olduğunu benimserken spor branşında ailesinin daha etkili olduğunu belirtmişlerdir.


Keywords


Kariyer, Spor, Bayan Futbolcu

Author: Eyyup Yıldırım - Z. COŞKUNER-N. HALİSDEMİR-N. CAN-S. TUTAŞ
Number of pages: 37-46
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ispes.1.557
Full text:
Paylaş:
Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.