Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi

ISSN:2667-4777

AKTİF SPOR YAPAN BİREYLERDE ZAMAN YÖNETİMİ: DEMOGRAFİK FARKLILIKLAR (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)


Zaman, herkesin elde ettiği, lakin aynı ölçüde kullanamadığı son derece önemli ve eşsiz bir kaynaktır. Zaman yönetimi; üreticiliği arttırmak için, belirli aktiviteler üzerinde harcanan zamanı düzenli ve planlı bir şekilde kontrol etme yöntemini amaç edinmektedir. Çalışmanın amacı, aktif spor yapan bireylerin zamanını planlamada, kullanmada ve değerlendirmede davranışlarını incelemektir. Araştırmanın evrenini Elazığ ilinde aktif spor yapan 23885 sporcu birey oluştururken, örneklemini ise tesadüfi olarak seçilmiş 680 sporcu oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Zaman Yönetimi Envanteri (ZYE) ve demografik özellikler ölçeği kullanılmıştır. Zaman Yönetimi Envanteri Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilmiş, Türkiye’ye uyarlaması Alay ve Koçak (2002) tarafından yapılmıştır. Ölçekten elde edilen veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama, ikili gruplar için t testi, çoklu gruplar için tek yönlü varyans analizi (Anova) uygulanarak sonuçlar tablolar halinde gösterilmiştir. Sonuç olarak aktif spor yapan bireylerin boş zaman yönetiminde, üniversite mezunlarının spor yapma yılı 6-10 yıl olan sporcular zamanı değerlendirmede daha etkin olduğunun görüldüğü ve Spora başlamada en önemli faktörün Akraba ve Arkadaşları olduğu ve bu faktörün boş zamanı değerlendirmede sporcu üzerindeki etkisinin daha fazla olduğu görülmüştür. Medeni durum değişkenindeki evli bireylerin 26-30 ve 31-35 yaş arasındaki sporcuların zaman yönetiminde daha özenli oldukları tespit edilmiştir.


Keywords


Sporcu, zaman, zaman yönetimi, zaman planlanması, zaman tutumu

Author: Eyyup Yıldırım - Sinan YURDAGÜL
Number of pages: 63-76
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ispes.1.558
Full text:
Paylaş:
Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.