Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi

ISSN: 2667-4777

Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerinin Zumba Katılımları İle İlgili Görüşleri

Author:

Number of pages:
1-12
Year-Number:
2019-2

Yapılan bu araştırmanın amacı Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda ve diğer fakültelerde okuyan öğrencilerin zumba ile ilgili görüşlerini belirlemeye çalışmaktır. Çalışmaya Kastamonu Üniversitesi Besyoda öğrenim gören 21 öğrenci, diğer fakültelerde okuyan 16 katılmıştır. Çalışmada katılımcılarla 6 haftalık uygulama süreci gerçekleştirilmiştir. (13.11.2018-26.12.2018) Araştırma basit seçkisiz örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırma yöntemi olarak zumbaya yönelik uygulama yapılmış olup seans öncesi ve seans sonrası görüşmeler ses kaydı ile alınıp dökümanları yapılmıştır. Verilerin içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda her iki grubunda zumbadan keyif, mutluluk aldığı, stres attığı, sosyalliğe etki ettiği, motivasyon sağladığı söylenebilir. Ayrıca hobi düzenli aktivite sağladığı, toplum içinde dans ederken özgüven kazandığı, bazılarının zorlandığı sonucuna varılabilir.

Keywords


The aim of this study is to determine the students' opinions about zumba in Kastamonu University School of Physical Education and Sports and other faculties.The study included 21 students from Kastamonu University in Besyo and 16 from other faculties. 6-week implementation process was carried out with the participants (13.11.2018-26.12.2018). A simple random sampling method was used. As a research method, the application was made for zumbaya and pre-session and post-session interviews were taken with audio recording.Data were analyzed by content analysis method.As a result of the research, it can be said that both groups enjoy pleasure, happiness, stress, sociality and motivation in both groups. It can also be concluded that the hobby provides regular activity, it gains self-confidence while dancing in the community, some of them are forced.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,579
Number of downloads 1,470

Share

Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.