Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi

ISSN: 2667-4777

RİTİM EĞİTİMİ VE DANS DERSİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN KAYGI SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages:
1-7
Language:
Türkçe
Year-Number:
2020-3

Bu çalışmanın amacı, “Ritim Eğitimi ve Dans” dersini ilk kez alan Spor Bilimleri Bölümü öğrencilerinin (n=35) 8 haftalık eğitim öncesi ve sonrası kaygı düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmada, Spielberger ve ark. (1970) tarafından geliştirilen ve Öner ve Le Compte (1983) tarafından Türk toplumuna uyarlanan “Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatiksel analizler, normallik testi, ön test-son test karşılaştırmalarında ilişkili örneklemler için t-testi ve test sonuçlarının çeşitli değişkenlerle ilişkilerini tespit etmek için ise t-testi ve Anova testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, verilerin normal dağılım gösterdiği, öğrencilerin 8 haftalık “Ritim Eğitimi ve Dans” dersi öncesi ve sonrasında her iki kaygı seviyesinde de anlamlı bir farklılık olmadığı ancak test sonuçlarının; öğrencilerin yaşları, anne çalışma durumu, ekonomik durum ve ikamet ettikleri yer değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords


The purpose of this study was to compare the pre and post anxiety levels of students who has picked “Rhythm Education and Dance” course due to 8-week training in Department of Sport Sciences (n=35). In the study the “State-Trait Anxiety Questionnaires” developed by Spielberger et al. in 1970 and adapted to Turkish culture by Öner and Le Compte (1983) were used. In statistical analyzes; descriptive statistical analyzes, normality test, paired samples t-test performed for pre-test and post-test comparisons and also t-test and Anova tests were performed for defining test results’ relation with various variables. As a result, data was normal distribution, there’s no significant difference between the state and trait anxiety tests before and after 8-week courses but students’ test results were significantly different according to their age, mothers’ working or not, economic conditions and place of residence variables.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,950
Number of downloads 2,715

Share

Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.