Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi

ISSN: 2667-4777

8 Haftalık Kuvvet Antrenmanının 13-16 Yaş Arası Çocuklarda Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi

Author:

Number of pages:
47-62
Year-Number:
2018-1

Bu araştırmanın amacı 8 haftalık kuvvet antrenmanının 13-16 yaş arası çocukların bazı fiziksel uygunluk parametreleri üzerine etkisini incelemektir. Araştırmaya yaşları 13-16 arasında değişen, 12 erkek ve 10 kadın öğrenci toplam 22 çocuk katılmıştır. Test ve ölçümlere sağlık açısından spor yapmasında sakınca olmayan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan çocuklar alınmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ortalamaları kızlar için sırasıyla 14,50±1,26 yıl, 1,52±0,05 m ve 51,00±8,00 kg olarak erkekler için ise 14,50±0,90 yıl, 1,62±0,09 m ve 53,58±7,10 kg olarak tespit edilmiştir. Bazı fiziksel uygunluk parametrelerinin belirlenmesi için 8 haftalık kuvvet antrenmanı uygulanmıştır. Bazı fiziksel uygunluk parametrelerinin belirlenmesi için flamingo denge testi, otur ve eriş testi, durarak çift ayak öne sıçrama, dikey sıçrama ve anaerobik güç, kavrama kuvveti testi, mekik testi, bükülü kol tutunma testi,10mx5 mekik koşusu testleri uygulanmıştır. Vücut kompozisyonu ise vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m) karesine bölünmesiyle hesaplanmıştır. Çalışmada uygulanan tüm testlerin yaş gruplarına ve cinsiyete göre yüzdelik dağılımları hesaplanarak değerlendirilmiştir. Kadınlar için; flamingo denge testi, otur ve eriş testi, durarak çift ayak öne sıçrama, dikey sıçrama ve anaerobik güç, kavrama kuvveti testi, mekik testi, bükülü kol tutunma testi,10mx5 mekik koşusu testleri ön-test ve son test değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05). Erkekler için flamingo denge testi, otur ve eriş testi, durarak çift ayak öne sıçrama, dikey sıçrama ve anaerobik güç, kavrama kuvveti testi, mekik testi, bükülü kol tutunma testi,10mx5 mekik koşusu testleri ön-test ve son-test değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05). Cinsiyete göre karşılaştırma yapıldığında durarak çift ayak öne sıçrama, dikey sıçrama ve anaerobik güç, mekik testi, bükülü kol tutunma testi, 10mx5 mekik koşusu testlerinde istatistiksel olarak anlamlı artışlar görülmüştür (p<0,05). Flamingo denge testi, otur ve eriş testi ve kavrama kuvveti testleri değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmemiştir (p>0,05). Sonuç olarak, bu çalışmada 8 haftalık kuvvet antrenmanının 13-16 yaş arası çocukların bazı fiziksel uygunluk özelliklerinin gelişimine katkı sağladığı ve çocuk yaşlarında kuvveti artırmak için kendi vücut ağırlığıyla yapılan egzersizlerin uygun olduğu görülmüştür.

Keywords


The aim of this study was to investigate the effect on some physical fitness parameters for 8 weeks of strength training for children between 13-16 years. Research ranging from ages 13-16, 12 male and 10 female students participated in a total of 22 children. In tests and measurements, all children were volunteer and had no problem in terms of health. Mean age, height and body mass of students who participated in the study were for girls 14,50±1,26 years, 1,52±0,05 m and 51,00±8,00 kg, and for boys 14,50±0,90 years, 1,62±0,09 m and 53,58±7,10 kg, respectively. Students were performed during eight-week of strength training. Flamingo balance test, sit down and access the test, standing double foot forward jump, vertical jump, anaerobic power, grip strength test, shuttle test, bent arm holding test, 10mx5 shuttle run were applied to determine on some of physical fitness parameters. Body mass index is calculated by dividing the square of height (m) to body weight (kg), All of the tests applied in the study according to age group and gender distribution was evaluated by calculating the percentage. For fameles; flamingo balance test, sit down and access the test, the lead pair of feet standing jump, vertical jump and anaerobic power, grip strength test, shuttle test, bent arm holding test, 10mx5 shuttle run tests compared to pre-test and post-test values statistically significant differences were found (p<0,05) for boys; flamingo balance test, sit down and access the test, the lead pair of feet standing jump, vertical jump and anaerobic power, grip strength test, shuttle test, bent arm holding test, 10mx5 shuttle run tests compared to pre-test and post-test values statistically significant differences were found (p<0,05). By comparison by gender standing double foot forward jump, vertical jump and anaerobic power, shuttle test, bent arm holding test, shuttle run 10mx5 statistically significant increases were observed in tests (p<0,05) Statistically significant differences were not observed in flamingo balance test, sit down and access the test and grip strength test scores (p>0,05). In conclusion, this study of children aged 13-16, 8weeks of strength training contribute to the development of some physical fitness and at these ages, exercises with their own body weight has been shown to be more suitable to increase the strength.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,161
Number of downloads 1,575

Share

Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.