Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi

ISSN: 2667-4777

ELAZIĞ İLİNDEKİ BAYAN FUTBOLCULARIN SPORA BAŞLAMADA VE KARİYER PLANLAMASINDAKİ ETKİN OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
37-46
Year-Number:
2018-1

Bireyin ilgilerini, yeteneklerini, kişiliğini, becerilerini ve değerlerini temel alan kendisine uygun kariyer yolunu keşfetme ve kararlar verme süreci kariyer planlama olarak tanımlanmaktadır. Her alanda olduğu gibi günümüz futbolunda da "kariyer" ve "kariyer planlama" büyük önem taşıyan ancak üzerinde teorik olarak yeterli derecede durulmamış kavramlardır. Bu çalışmanın amacı Elâzığ ilindeki bayan futbolcuların spora başlama ve kariyer planlamalarındaki etkin olan faktörleri incelemektir. Araştırmanın evrenini Elazığ ilinde aktif olarak futbol oynayan bayan futbolcular oluştururken, örneklemini ise bu kulüplerde futbol oynayan 50 kadın oluşturmaktadır. Anket H. BİNGÖL (2011) tarafından geliştirilen ve olimpiyatlarda derece yapan sporcular üzerinde uygulanmıştır. Anketin crombach Alpha katsayısı . 921 olarak bulunmuştur Anketten elde edilen veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama, çoklu gruplar için tek yönlü varyans analizi (Anova) uygulanarak sonuçlar tablolar halinde gösterilmiştir Sonuç olarak; ankete katılan sporcuların %52’sinin 21-25 yaş aralığında olduğu, spora başlamada lise öğrencilerinin sosyal statü, sosyal eşitsizliğin daha etkin olduğunu benimserken spor branşında ailesinin daha etkili olduğunu belirtmişlerdir.

Keywords


The interests of individual abilities, personality, based on the process of making it to the appropriate career path and decided to explore the skills and values are defined as career planning. In today's football , as in every area of the " career " and " career planning " are concepts of great importance but theoretically have emphasized sufficiently. This study aimed to start in the sport of women's football Elazig province and examine the factors that influence their career planning. The research population in the province of Elazig actively creating female soccer players who play football, constitute the sample of the 50 female soccer players. Poll BİNGÖL H. (2011) were applied by developed and highly engaged on athletes at the Olympics. Crombach's alpha coefficient of the questionnaire. It was found to be 921. The data obtained from the survey frequency, percentage, arithmetic mean, one-way analysis of variance for multiple groups (ANOVA) of the results are shown in tables. As a result; 52% of athletes surveyed in the 21-25 age range that the social status of high school students at the beginning of sports, social inequality stated that the sport is more effective in the family .

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,760
Number of downloads 1,936

Share

Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.